Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden

 

1) Definitie
 

Advertentie: verwijst naar het geheel van elementen (teksten, foto's, video's …) die een Adverteerder onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid op het platform Cyphoma heeft gezet met het oog op het verkopen, kopen of huren van een goed, het aanbieden of zoeken van een dienst of om andere personen te ontmoeten.

Adverteerder: verwijst naar iedere persoon (particulier of professional) die gebruikmaakt van het platform Cyphoma om een Advertentie te plaatsen met het oog op het verkopen, kopen of huren van een goed, het aanbieden of zoeken van een dienst of om andere personen te ontmoeten.

Gebruiker: verwijst naar iedere bezoeker die via Internet toegang heeft tot het platform Cyphoma.

Pro Account: duidt op een beveiligde, persoonlijke ruimte waar een Adverteerder, Particulier of Professional zijn Advertenties kan plaatsen en beheren. Hij krijgt de mogelijkheid in te tekenen op een voordelig credit pack.

 

2) Voorwerp

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden vormen de contractuele voorwaarden die van toepassing zijn op de aankopen, de betalingen en het gebruik van het platform Cyphoma.
 

3) Aanvaarding
 

Elk gebruik van het platform Cyphoma impliceert de volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.
 

4) Prijs

 

 • De prijzen worden vermeld in de door de gebruiker gekozen munteenheid.
   
 • De betalingsvaluta hangt af van de keuze van de gebruiker en de aanvaardingsmogelijkheden van het betalingsplatform (PayPal of Facebook).
   
 • De omrekeningskoers voor de gebruikte valuta is de koers van de vorige dag (bron: open source Exchange Rates).
   
 • Cyphoma behoudt zich het recht voor de prijzen op ieder ogenblik te wijzigen.

 

5) Betalingen

 

 • Betalingen worden uitgevoerd vóór de publicatie van de advertentie op de site: per bankpas, via PayPal of met Facebook Credits.
   
 • Naar gelang de keuze van de Adverteerder worden de transacties verzorgd door de dienstverleners PayPal of Facebook. Na bevestiging van de betaling is geen terugbetaling meer mogelijk. Voor elke transactie zal de gekozen dienstverlener een ontvangstbewijs of een factuur opmaken en versturen.

 

In 3 gevallen dient een betaling te worden uitgevoerd:

 

De intekening op betaalde opties:

 

 • Alle Adverteerders kunnen voor dezelfde prijs intekenen op een of meerdere betaalde opties.
   
 • De betaalde optie wordt per Advertentie aangegaan. Men kan, al dan niet gelijktijdig, inschrijven op meerdere betaalde opties.
   
 • Een betaalde optie kan worden aangegaan bij het plaatsen van de Advertentie, tijdens de publicatieduur of bij elke verlenging.
   
 • Elke optie heeft een specifieke duur die bij de intekening wordt vermeld. De geldigheid van de Advertentie wordt verlengd op grond van de geldigheidsduur van de optie.
   
 • Bij het voortijdig intrekken van de Advertentie (door de Adverteerder of door Cyphoma in geval van misleidende inhoud), het einde van de geldigheidsduur of het vervallen van de optie sorteert de betaalde optie niet langer effect. Er kan geen terugbetaling worden geëist voor de resterende duur van de onderschreven betaalde keuze(s).
   
 • De verlenging van een Advertentie houdt geen verlenging in van de duur van de onderschreven betaalde optie(s).
   
 • Als de publicatie van de Advertentie door Cyphoma wordt geweigerd vanwege haar niet-conformiteit met de Gebruiksregels, zal de Adverteerder worden verzocht zijn Advertentie aan te passen. Als Cyphoma verplicht is de Advertentie vóór of tijdens haar publicatie te weigeren (vanwege de niet-conformiteit met de Gebruiksregels of omdat de inhoud terecht als misleidend werd bestempeld), kan geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van de onderschreven betaalde opties(s).

 

Kosten van plaatsing in een betaalde categorie:

 

 • Naar gelang het geografische gebied, de categorie en/of de status van de Adverteerder kunnen plaatsingskosten van toepassing zijn. Deze moeten worden betaald bij het indienen van de Advertentie.
   
 • Deze kosten zijn verschuldigd voor de duur van de Advertentie, d.w.z. 60 dagen.
   
 • Bij de voortijdige intrekking van de Advertentie (door de Adverteerder of door Cyphoma in geval van misleidende inhoud) kan geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling voor de resterende duur.
   
 • Als de publicatie van de Advertentie door Cyphoma wordt geweigerd vanwege haar niet-conformiteit met de Gebruiksregels, zal de Adverteerder worden verzocht zijn Advertentie aan te passen. Als Cyphoma verplicht is de Advertentie vóór of tijdens haar publicatie te weigeren (vanwege de niet-conformiteit met de Gebruiksregels of omdat de inhoud terecht als misleidend werd bestempeld), kan geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling.

 

Aankoop van een 'Pro credit pack':

 

 • De Adverteerder heeft de mogelijkheid om via zijn Pro Account in te tekenen op een voordelig credit pack.
   
 • De credits worden niet terugbetaald of omgeruild en zijn niet aan een bepaalde tijd gebonden.

 

6) Opzegging

 

 • De Adverteerder kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de online Advertenties stopzetten door de hiervoor voorziene intrekkingsoptie te selecteren.
   
 • De gebruiker van een Pro Account kan deze op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving opzeggen middels een rechtstreeks aan de klantendienst gerichte brief. Gezien de geldende kredietbonussystemen vindt er geen terugbetaling plaats op het moment van opzegging, als de account nog credits bevat.

 

7) Verplichtingen en garantie

 

 • De Adverteerder garandeert dat zijn Advertentie conform de in zijn land en voor zijn activiteit geldende wettelijke en reglementaire bepalingen is. Hij moet ervoor zorgen dat de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden en de Gebruiksregels worden nageleefd.
   
 • De Adverteerder garandeert dat hij de rechten van derden niet zal schenden.
   
 • De Adverteerder stelt zich exclusief aansprakelijk voor alle door hem geplaatste en gepubliceerde Advertenties op Cyphoma. Bijgevolg ontslaat de Adverteerder Cyphoma van elke aansprakelijkheid. Hij vrijwaart Cyphoma van alle veroordelingen en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die veroorzaakt zijn door een derde, en stelt Cyphoma schadeloos voor alle schade voortvloeiend uit de schending van deze bepaling.
   
 • De Adverteerder verbindt zich ertoe uitsluitend goederen aan te bieden die hij in zijn bezit heeft of die hij op de markt mag brengen. Indien het goed niet beschikbaar is, verbindt de Adverteerder zich ertoe de Advertentie zo snel mogelijk in te trekken.

 

8) Beperking van aansprakelijkheid

 

Cyphoma verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om een zo goed mogelijke dienstverlening te waarborgen.

Cyphoma kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een slechte uitvoering of niet-uitvoering, veroorzaakt door:

 

 • de Gebruiker of de Adverteerder zelf
   
 • een geval van overmacht, van welke aard dan ook
   
 • een onderbreking ten gevolge van onderhoudswerkzaamheden
   
 • een korte aansluitingsonderbreking als gevolg van een technisch probleem
   
 • een aanval of hacking
   
 • een storing die te wijten is aan het internetnetwerk zelf

 

9) Wijziging van de algemene voorwaarden
 

Cyphoma behoudt zich het recht voor de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. De Gebruikers en de Adverteerders worden derhalve verzocht deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

11) Rechtsbevoegdheid

 

Geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Handelsrechtbank van Basse-Terre in Guadeloupe.

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet.